Skip to main content

หน้าหลัก

พื้นที่รับผิดชอบของ สนร.เกาสง

 

ปัจจุบันสำนักงานแรงงานเมืองเกาสง มีภารกิจด้านคุ้มครองแรงงานไทย และส่งเสริมการจ้างแรงงาน (มีแรงงานไทยรวมประมาณ 20,842 คน ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2566)ในพื้นที่ 8 เมืองทางภาคใต้ของไต้หวัน ได้แก่

(1) จังหวัดเกาสง พื้นที่ 2,948.4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 2,742,000 คน มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 9 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมต้าเซ่อ หลินเหยี่ยม เหยินต้า ต้าฟา ฟ่งซัน หย่งอัน หลินไห่ เฉียนเจิ้น และหนานฉื่อ

(2) จังหวัดไถหนาน พื้นที่ 2,191.6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 1,852,000 คน มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 9 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมอันผิง หย่งคัง กวนเถียน ซินอิ๋ง ไถหนานเคอจี้ วันหลี่ เหอซุ่น ชิงหย่งฮั่น และเป่าอัน

(3) จังหวัดเจียอี้ พื้นที่ 1,961.85 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 831,000 คน มี นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 6 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมหูเหน่ย หมิงสง โตวเฉียว เจียต้า พู่จื่อ และอี้จู๋

(4) จังหวัดไถตง พื้นที่ 3,515 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 244,000 คน มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 1 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมฟงเล่อ

(5) จังหวัดผิงตง พื้นที่ 2,775.6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 906,000 คน มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 3 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมผิงตง ผิงหนาน และเหนียนผู่

(6) จังหวัดหยุนหลิน พื้นที่ 1,452 ตารางกิโลเมตร มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 6 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมโต่วเลี่ยว หยวนหลิน เลี่ยวชิน (ม่ายเหลียว) ฟงเถียน หยวนจ่าง และต้าเจี้ยง และที่กำลังก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจงเคอ

(7) จังหวัดจางฮั่ว พื้นที่ 1,075 ตารางกิโลเมตร มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 6 นิคม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมฉวนชิน จัมปิน ปีโถว ฝูชิน เป๋โต่ว และต้าชิน

(8) จังหวัดเผิงหู พื้นที่ 126.9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 92,000 คน

TOP